Schéma ekonomického informačného systému:

Popis ekonomického informačného systému:
Komplexný programový produkt umožňuje vytváranie a  spracovanie vlastných účtovných dokladov priamo v  účtovníctve, ako aj spracovanie a preberanie účtovných dokladov z ostatných podsystémov ako sú:
- Došlé faktúry
- Vyšlé faktúry
- Pokladňa – hotovostná
- Skladové hospodárstvo – MTZ
- Registračná pokladňa
- Majetok
- Mzdy
- Výroba (špeciálny podsystém na požiadavku zákazníka).
                Strojárska výroba
                Prevádzka autodopravy
                Odbyt
                Evidencia prác
               

Jednotlivé programové podsystémy sa môžu používať a fungovať aj samostatne. Efektivitu práce však zistíte pri komplexnom použití programového produktu, pretože jednotlivé podsystémy sú vzájomne prepojené. Automatizované zaúčtovanie dokladov do účtovníctva z jednotlivých podsystémov vo veľkej miere zjednoduší prácu s údajmi.
Práca v systéme je jednoduchá a intuitívna. Ovládanie je pomocou menu a tlačítok. Podsystémy sú oddelené v samostatných záložkách.
Prezentácia vstupných údajov je riešená vo forme značného množstva tlačových zostáv, exportov a tabuľkových zobrazení na obrazovke.
Prístupy do jednotlivých podsystémov sú riadené prístupovými právami na užívateľa, na rolu (skupina práv definovaných k danému podsystému pre určitú funkciu na pracovisku). Nastavením prístupových práv sú chránené prístupy k podsystémom pred neoprávneným a hlavne neodborným vstupom užívateľov, ktorí by nemali mať k týmto údajom prístup.
V jednotlivých podsystémoch je možné nastaviť zobrazenie údajov:
Len vlastných (prístupné iba tie doklady, ktoré vytvoril užívateľ pod svojím prístupom )
Za prevádzku (prístupné doklady všetkých užívateľov, ktorí sú definovaní na danej prevádzke)
Neoddeliteľnou súčasťou každého podsystému sú číselníky, ktoré značne zjednodušujú prácu. Číselníky sú rozdelené na spoločné a číselníky patriace danému podsystému.
Programový produkt umožňuje prácu v sieti s neobmedzeným počtom užívateľov. Použitie v počítačovej sieti umožňuje zadávanie vstupných údajov z viacerých počítačov naraz, čo predstavuje možnosť reálne nahrať v krátkom čase veľké objemy dát.


POPIS PODSYSTÉMOV:


Systémové operácie
Podsystém Systémové operácie je určený pre správcu Informačného systému, kde si v jednotlivých roletových menu nájde to, čo pre správu celého „Ekonomického informačného systému“ potrebuje. Podsystém umožňuje:
- Definovať základné parametre platné pre celý podsystém
- Definovať prístupové práva užívateľom, roliam
- Definovať užívateľov
- Zmeniť heslá
- Posielať správy užívateľom
- Prijímať správy
Užívateľ je v systéme identifikovaný menom a  heslom. To umožňuje prihlásiť sa do siete na ktoromkoľvek počítači pripojenom k sieti (intranetom, internetom).Podvojné účtovníctvo
Podsystém je v hierarchii ostatných podsystémov na najvyššom stupni. Podsystému účtovníctvo sú podriadené ostatné podsystémy. Ich previazanosť je nielen pri používaní spoločných číselníkov, ale hlavne v príprave dát.
Podsystém umožňuje:
- Evidovať účtovné doklady
                - Doklady zaúčtované z podsystémov
                - Doklady zaúčtované priamo v podsystéme cez účtovný denník
- Prehľady účtovných pohybov
- Definovať výkazy (Súvaha, výsledovka, Cash Flow, DPH)
- Vytvoriť výkazy (Súvaha, výsledovka, Cash Flow, DPH)
- Prehľad a inventarizáciu saldokonta
- Zaúčtovať kurzové rozdiely
- Likvidovať obstarávacie rozdiely
- Automatizovane spracovať ročnú účtovnú uzávierku
- Automatizovane vytvoriť otvárací doklad
- Rôzne tlačové výstupy a prehľady
- Exporty dokladovDošlé faktúry
Podsystém „Došlé faktúry“ umožňuje evidenciu došlých faktúr v slovenskej a cudzej mene. Faktúry sú rozdelené podľa typov faktúr /obsahového zamerania (materiálová, zálohová .... ) /. Evidencia došlých faktúr nahrádza doporučené tlačivo - Kniha faktúr.
Podsystém umožňuje:
- Evidovať došlé faktúry
- Prezerať došlé faktúry
- Sledovať úhrady faktúr
                - manuálne (nahratím dátumu úhrady vo faktúrach)
                - automatizovane ( zápisom úhrady z účtovníctva do faktúry )
- Sledovať faktúry podľa počtu dní po lehote splatnosti
- Vystavovať Príkazy na úhradu
- Zaúčtovať faktúry do účtovníctva
- Rôzne tlačové výstupy a prehľadyVyšlé faktúry
Podsystém „Vyšlé faktúry“ umožňuje evidenciu Vyšlých faktúr v slovenskej a cudzej mene. Faktúry sú rozdelené podľa typov faktúr /obsahového zamerania (materiálová, zálohová .... ) /. Evidencia vyšlých faktúr nahrádza doporučené tlačivo - Kniha faktúr.
Podsystém umožňuje:
- Vystaviť vyšlé faktúry
- Vystaviť vyšlé faktúry a generovať položky faktúry z iných podsystémov (napr. MTZ )
- Uplatňovať odberateľské zľavy
- Sledovať úhrady faktúr
                manuálne (nahratím dátumu úhrady vo faktúrach)
                automatizovane ( zápisom úhrady z účtovníctva do faktúry )
- Sledovať faktúry podľa počtu dní po lehote splatnosti
- Sledovať prekročenie limitu neuhradených faktúr na firmu
- Používať makrá (pre často opakujúce sa texty vo faktúrach)
- Tlačiť faktúru
- Zaúčtovať faktúry do účtovníctva
- Rôzne tlačové výstupy a prehľadyPokladňa hotovostná
Podsystém hotovostná pokladňa je určený na bežnú prevádzku hotovostnej pokladne. Umožňuje sledovať platby v hotovosti, pracovať s pokladničnými dokladmi, viesť pokladničné knihy. Ponúka efektívny systém na vedenie pokladničnej knihy v  domácej ako aj v cudzej mene s tlačou príjmových a výdavkových dokladov, ktoré okrem základných údajov obsahujú aj účtovný predpis o ich zaúčtovaní. Nahrávanie pokladničných dokladov je riadené číselníkom peňažných operácií, ktorí značne urýchľuje prácu pri vystavovaní dokladov.
Podsystém umožňuje:
- Rýchle a jednoduché vystavovanie pokladničných dokladov
- Viesť ľubovoľný počet pokladní
- Prehľad pohybov položiek v pokladni
- Tlačiť pokladničnú knihu
- Sledovať zálohy poskytnuté pracovníkom
- Sledovať zostatky pokladní k definovanému dátumu
- Zaúčtovať doklady do účtovníctva
- Rôzne tlačové výstupy a prehľadySkladové hospodárstvo-MTZ
Skladové hospodárstvo je spracované metódou FIFO.
Podsystém umožňuje:
- Evidovať skladové karty , hladinové zásoby
- Evidenciu komisov
- Evidovať pohyby na sklade, Prijem, Výdaj , Prevod
- Evidenciu cez čiarový kód
- Zobraziť a tlačiť bilancie skladov
- Evidovať ceny a robiť cenotvorbu , špeciálne ceny
                - Na odberateľa
                - Na kategóriu
- Evidovať výrobné čísla
- Užívateľské prehľady aktívnych a archívnych období
- Spracovať mesačnú uzávierku
- Inventúrne zostavy
- Evidovať Objednávky
                - Došlé objednávky
                - Vyšlé objednávky
- Vyhodnotiť objednávky
- Rezervovať materiál
- Sledovať obalové konto
- Automatizovane zaúčtovať príjem , výdaj, prevod do účtovníctva
- Sledovať štatistiky predajnosti
- Rôzne tlačové výstupy a prehľadyRegistračná pokladňa
Je prepojená na podsystém Skladového hospodárstva
Podsystém umožňuje:
- Sledovať zostatky na skladoch a pri každom predaji automaticky vygeneruje výdajku v MTZ
- Predaj tovaru, služieb so súčasnou evidenciou tržieb v externom fiškálnom module.
- Predaj tovaru, služieb (výdaj na dealera)
- Importovať pripravené výdajky z MTZ
- Pri predaji služieb sledovať výkony pracovníkov
- Sledovať tržby podľa firiem , dealerov (za prevádzku, firmu, definované obdobie)
- Je prispôsobená na snímanie čiarového kódu
- Vystavovať pokladničné bločky ,ktoré zapisuje do fiškálneho modulu.
- Tlačiť uzávierky – (denné, mesačné, ročné.)Majetok
Podsystém zahŕňa úplnú evidenciu odpisovaného dlhodobého hmotného, nehmotného a krátkodobého majetku. Pokrýva požiadavky malých i veľkých firiem - podrobné sledovanie majetku z hľadiska zaradenia, umiestnenia a zodpovedných osôb.
Podsystém umožňuje:
- Evidovať majetok
                - Dlhodobý hmotný majetok
                - Dlhodobý nehmotný majetok
                - Krátkodobý majetok
- Výpočet odpisov
- Tvorbu odpisového plánu
- Vytvárať protokol o zaradení a vyradení majetku
- Inventúrne zoznamy
- Rôzne prehľady a tlače
- Zaúčtovať odpisyMzdy
Podsystém mzdy je integrovaný podsystém Personalistiky a Mzdovej evidencie. Spracovanie mzdovej a personálnej evidencie je riešené bez kapacitných obmedzení na počet pracovníkov.
Pozostáva z týchto navzájom prepojených častí :
- Číselníky (personálne a mzdové)
- Personalistika
Personalistika obsahuje údaje o pracovníkovi v tomto členení:
                - Osobné údaje
                - Pracovné údaje
                - Mzdové údaje
- Mzdy
Výpočet miezd
Samozrejmou súčasťou sú:
                - Zálohové listiny
                - Výplatné pásky
                - Výkazy do fondov, zrážky, dávky , ročné mzdové listy
                - Elektronický styk so Sociálnou poisťovňou a Zdravotnou poisťovňou
                - Rôzne prehľady a tlačové zostavy.
                - Potvrdenie o príjme, vrátane ročného zúčtovania a  styk s Daňovým úradom
Súčasťou programu je vytváranie prevodných príkazov odvodov, daní, mzdových druhov a  styk s bankou. Zaúčtovanie do účtovníctva je automatizované. Vytvoria sa podklady pre zaúčtovanie, ktoré si môžeme prezerať, prípadne vytlačiť na tlačiareň.Výroba-špecifický podsystém
Výroba je špecifický podsystém, ktorý je tvorený priamo pre potreby zákazníka. V podsystéme sú riešené nasledovné varianty:
Napríklad:
Strojárska výroba:
Zákazková výroba
Plánovacie karty
                Aktualizácia zákaziek, príkazov
                Normohodiny
                Cenové ponuky
Rozpracovanosť
                Odvedená práca
                Kooperácie
                Kalkulačné vzorce
                Mesačná uzávierka
                Informácie o stave zákazky
                Zaúčtovanie rozpracovanosti
                Hlásenky výdaja z rozpracovanosti
                Vyhodnotenia a výstupy z rozpracovanosti
Technická príprava výroby
                Rozpisky materiálu na
                                zákazku
                                cenovú ponuku
                Žiadanky materiálu
Pracovné postupy
Aktualizácia a archív pracovných postupov
Definícia noriem a operácií
Makrá pracovných postupov
Ďalšie riešené podsystémy výroby sú:
- Odbyt
- Cestná Doprava
- Evidencia pneumatík – Výroba a protektorovanie pneumatík
- Evidencia prác
- AutodopravaInformatika
Informatika je prierezový Podsystém. Informatika je určená pre riadiacich pracovníkov a poskytuje aktuálne údaje zo všetkých Podsystémov.
Podsystém Informatika je určený len na prezeranie: V tomto Podsystéme nie je možné údaje meniť, ani upravovať, ponúka však množstvo prehľadov a tlačových zostáv potrebných pre manažment. Prehľady sú tvorené tak, aby ponúkali čo najefektívnejší a najrýchlejší prístup k požadovanej informácií.

Podsystém obsahuje :

Platobný kalendár / finančné toky /

Sumarizácia stavu /Bežný účet, Hotovostná pokladňa, Neuhradené záväzky a pohľadávky v lehote splatnosti, predpokladané náklady a výnosyPrehľady denné

Ide o aktuálny stav v SK prípadne v možstvách v nasledovnom členení:

Stav pohľadávok v SK a ich grafický vývoj celkovo a za jednotlivé firmy
Stav záväzkov v SK a ich grafický vývoj celkovo a za jednotlivé firmy
Stav zásob MTZ a ich grafický vývoj
Stav bežného účtu – k zvolenému dátumu
Stav nevybavených došlých objednávok
Stav nevybavených vyšlých objednávok
Stav dlhodobého a krátkodobého majetku

Prehľady za obdobie

Ide o bilančné prehľady za zvolené obdobie.

Náklady strediska, spoločnosti
Výnosy strediska, spoločnosti
Vzájomné porovnanie nákladov a výnosov strediska, spoločnosti
Vývoj nákladov a výnosov strediska, spoločnosti
Výsledovka strediska spoločnosti
Súvaha spoločnosti

Finančná analýza spoločnosti

Ide o základné štatistické ukazovatele finančnej analýzy pre potreby spoločnosti. Riešenie bude predstavovať prepojenie dátovej základne k softwérovému balíku obsahujúceho podrobné finančné analýzy používanej v spoločnosti /zakúpený balík finančnej analýzy/.:


Obchodné analýzy spoločnosti

Ide o vyhodnotenie v SK prípadne v množstvách za zvolený časový úsek, prípadne vývoj v časovom horizonte -6 až +6 mesiacov.

Obchodné analýzy budú spracované v nasledovnom členení:

Nákup / príjem/ sumárny, po nomenklatúre, po položke
Predaj /výdaj/ sumárny, po nomenklatúre, po položke
Skladové zásoby sumárne, po nomenklatúre, po položke
Vývoj stavu zásob k hladinovým zásobám
Nepredajné položky /stanovené algoritmom, parametrami/
Obratkovosť tovaru /stanovená algoritmom
Vývoj obratu a ziskovosti
Vyhodnotenie odberateľov podľa obratov a ziskovosti
Vyhodnotenie odberateľov podľa odobratých množstiev
Vyhodnotenie dodávateľov podľa nákupov v SK
Vyhodnotenie dodávateľov podľa nákupov v množstvách a termínoch
Grafický vývoj nákupných a predajných cien
Vyšlé objednávky – štatistické vyhodnotenie podľa stanovených kritérií
Došlé objednávky – štatistické vyhodnotenie podľa stanovených kritérií