Zásady spracovania osobných údajov:
Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame osobné údaje: Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

1. Identifikácia
Identifikačné údaje prevádzkovateľa.

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI :

Názov prevádzkovateľa: Chemat computer service, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie(IČO): 31341209
Obec a PSČ: Nováky , 972 71
Ulica a číslo: M. R. Štefánika 116
Štát Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzením
Telefón: 046/5461280
E-mail: novaky@chematcs.sk

2. Organizačné a technické opatrenia
V spoločnosti CHEMAT computer, s. r. o. si vysoko vážime dôveru Vás, našich klientov, dodávateľov, zamestnancov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, resp. prichádzajú do kontaktu, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).
Spoločnosť CHEMAT computer, s. r. o považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:
* Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).
Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.
Spoločnosť CHEMAT computer, s. r. o. prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobrala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

 CHEMAT computer, s. r. o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.
Informácie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti alebo meilovú adresu novaky@chematcs.sk od nás vyžadovať najmä
* potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
* účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú
* informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
* opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
* likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
* likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
* blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
* Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje
Právo na prístup :
Prečo spracovávame vaše osobné údaje
Právo na opravu alebo zmenu:
Je dôležité aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás aby ste nás upozornili ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie:
Ak sú vaše osobné údaje spracované nezákonným spôsobom (napr. dlhšie než je potrebné) , môžete nás požiadať o vymazanie takýchto údajov
Právo na obmedzenie spracovania
Od momentu kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu do momentu, kým nebudeme môcť problém vyriešiť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov, máte nárok na obmedzené spracovanie.
Právo namietať spracúvanie
Ak sa domnievate , že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody
Právo na stiahnutie súhlasu
Ak evidujeme vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich za týmito účelmi. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, účely vedenia účtovníctva, ďalej údaje zo zmluvných vzťahov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknuté osoby“) v nasledovných spracovateľských činnostiach (ďalej len „spracovateľské činnosti“):
Mzdová a personálna agenda
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľské zmluvy
Správa registratúry
Mzdová a personálna agenda
Účel spracovávania údajov
Plnenie povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom
Právny základ
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - a iné súvisiace zákony
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť pracovno- právnu.
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
-zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Vedenie účtovníctva

Účel spracovávania údajov :Osobné údaje = fakturačné údaje spoločnosť CHEMAT computer s.r.o. potrebuje, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti.
Právny základ Zákon č. 431 /2002 Z.z o účtovníctve a iné súvisiace zákony

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.
Sprostredkovateľské zmluvy
Účel spracovávania údajov
Účel je definovaný v Zmluve medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
Právny základ
Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
Doba uchovávania osobných údajov:
K osobným údajom máme prístup po dobu plynutia zmluvy, následne sú zlikvidované.
Správa registratúry

Účel spracovávania údajov
Správa registratúry (pošta)

Právny základ
Zákon č. 395/2002Z.z o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov nv znení neskorších predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

V prípade, ak spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady budeme tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať po dobu stanovenú príslušnou legislatívou.